Home / admin

admin

สาวโพนนาแก้วคอยอ้าย

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก ...

Read More »

รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

ขอขอบคุณ  ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา  รองผู้อำนวยการสำนั ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ...

Read More »

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโ ...

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐ ...

Read More »

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันนี้ 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนโพนพิทยาคม เปิดทำการประจำภาคเรียนที่ 1/256 ...

Read More »

นายโสภณ อุดรสรรพ์

นายโสภณ  อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม

Read More »

ไทยมีงานทำ เว็บไซต์หางานภาครัฐ โดย กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ได้จัดทำเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ ซึ่งเป็ ...

Read More »

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำ ...

Read More »