Home / ITA ONLINE

ITA ONLINE

ITA ONLINE

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

Read More »

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Read More »

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Read More »

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Read More »

ประกาศนโยบาย No Gift Policy

Read More »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนโพนพิทยาคม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and T ...

Read More »

ช่องทาง Social Network

เว็ปไซต์โรงเรียนโพนพิทยาคม https://www.ptk.ac.th f ...

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »