Home / ITA ONLINE (page 2)

ITA ONLINE

ITA ONLINE

o31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประ ...

Read More »

o37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและป ...

Read More »

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Read More »

o41-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

o41-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี o ...

Read More »

o40-รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o40-รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจ ...

Read More »

o39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโพนพิทยาคม

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกา ...

Read More »

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  ประจำปีงบปร ...

Read More »

o18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ ...

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

o19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ...

Read More »

o28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  o28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ...

Read More »