Home / ITA ONLINE (page 3)

ITA ONLINE

ITA ONLINE

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Read More »

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Read More »

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Read More »

มาตรการป้องกันการรับสินบน

Read More »

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Read More »

o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื ...

Read More »

o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย ...

Read More »

o33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเน ...

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติก ...

Read More »

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหร ...

Read More »