Home / ITA ONLINE (page 4)

ITA ONLINE

ITA ONLINE

o38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

o38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธร ...

Read More »

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือบริหารงานบุคคล

Read More »

ระบบ E-SERVICE

ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ระบบบันทึกผลกา ...

Read More »

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ห ...

Read More »

o29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแล ...

Read More »

o26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

o26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล o ...

Read More »

o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือการใ ...

Read More »

อำนาจหน้ําที่ของโรงเรียนโพนพิทยาคม

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนโพนพิทยาคม 1. จัดทำนโยบาย  ...

Read More »

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ ติดต่อสอบถามแนะนำ ที่อยู่ เบอร์โท ...

Read More »

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อผู้บริหาร            นายเอกชัย   วรรณทอง ตำแหน ...

Read More »