Home / ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อผู้บริหาร             นายโสภณ  อุดรสรรพ ...

Read More »

โครงสร้างการบริหารงาน

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน O2 : ข้อมูลผู้บริหาร O3 : อ ...

Read More »

ผลการทดสอบ O-NET

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา ...

Read More »

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน อาคารเรียน ลำดับที่ 1 แบบ ...

Read More »

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564   ข้อมูล ช ...

Read More »

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

เป็นโรงเรียนของชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้ว ...

Read More »

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียนของชุมชน  ที่มุ่งเน้นวิชากา ...

Read More »

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนโพนพิทยาคม 79 หมู่ 7 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว ...

Read More »

อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อประจำโรงเรียน พ.พ.ค. สีประจำโรงเรียน       ...

Read More »