Home / เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

มาตรการแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

มาตรการแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่ ...

Read More »

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา 1.  รัฐธรรม ...

Read More »