Home / Online Service / ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

6
ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2
ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
2
ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป
1
ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรีียน
2
ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน