กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพนัสดา    มาตราช
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4-ม.6

 

นายยุทธณา   อาจหาญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชา ฟิสิกส์  ระดับชั้น ม.4-ม.6

  นางสาวพุทธชาติ    พลวิเศษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-2 

 นางสาวปรีชญา ต้นลำภู
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

นางสาวธนารีย์    บุตรโคษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
สอนวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น ม.1-ม.6

นางสาวพลอยทิพย์  เวียงสมุทธ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนวิชา ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-ม.6