Home / บุคลากรตามกลุ่มสาระวิชา / กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา

กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา

   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย จักรกฤช    จันทรวีระกุล
ตำแหน่ง : ครู  (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.สกลนคร
โรงเรียน : โพนพิทยาคม  

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางมะลิวัลย์   ...