ลูกเสือ เนตรนารีโพนพิทยาคม เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ที่ไร่สักทอง แคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 13-14 มกราคม 2566  Facebook