งานแนะแนวโรงเรียนโพนพิทยาคม นำโดยคุณครูมัณฑณา อินธิแสง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนโพนพิทยาคม ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโพนพิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการทุกๆ โรงเรียนด้วยครับ