การประชุมจากคณะศิษย์เก่าโพนพิทยาคมแต่ละรุ่น กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโพนพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. สร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังโรงเรียน
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน การทดสอบในระดับชาติ ผ่านระบบ e-testing
3. การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน หรือสร้างเพิ่ม เสริมในบางพื้นที่
มีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

คณะฝ่ายบริหาร ครู ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนของเรา มา ณ โอกาสนี้