เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โพนพิทยาคม โดยผอ.โสภณ  อุดรสรรพ์  รอง ผอ. พชกร  โกพลรัตน์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนไปสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนของเรา ในการเป็นต้วแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด