การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมทุกท่านจาก สพม สกลนคร และคณะครูโพนพิทยาคม ทุกคนที่ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาสถานศึกษาและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา