เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการเลือกตั้ง นายเมทาสิทธิ์  เอ็นมาก ได้รับการเลือกตั้ง มาทำหน้าที่ประธานนักเรียน