ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564


แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม