Home / ข้อมูลพื้นฐาน / วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนของชุมชน  ที่มุ่งเน้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม มีบรรยากาศที่ร่วมรื่น  และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 พันธกิจ

๑.           โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  บริหารจัดการ ตลอดจนมีการจัดตั้งองค์กรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนด้านทรัพยากร  เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน

๒.          ส่งเสริมกิจกรมการเรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนมีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.          สนับสนุน  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ            มีคุณธรรม จริยธรรม

๔.          พัฒนาและส่งเสริมการจัดการด้านทรัพยากร  ภูมิปญญาท้องถิ่น  อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ  ชุมชน

เป้าประสงค์

เพื่อให้โรงเรียน  นักเรียน  และบุคลากร ได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใต้การสนับสนุนจากชุมชน

Check Also

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อผู้บ ...