ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโพนพิทยาคม


นายสัมฤทธิ์  เรืองสนาม


นายบุญชนะ  ศรีริทารา

นายประสาท  ฤทธิวงศ์

นายปีใหม่  ประจักษ์วงศ์


นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง


นายเอกชัย  วรรณทอง

นายโสภณ  อุดรสรรพ์
2562-ปัจจุบัน