Home / ฝ่ายบริหาร / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพนพิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2565


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง                    ประธานกรรมการ
2 นายนวพลช์ นามวงศ์                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายวิชาญ สมสวัสดิ์                            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นายบัญชา ชินโณ                                กรรมการผู้แทนครู
5 นายสมศักดิ์ แสงพรมชารี                    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นางสาวกาญจนา ใยวังหน้า                กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 นายจิตรกร อินธิแสง                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
8 พระครูสุตสกลการ                               กรรมการผู้แทนผู้แทนพระสงฆ์
9 นายเอกชัย วรรณทอง                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

About admin

Check Also

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน