o12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564