Home / วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 106 ผอ.สพม สกลนคร ประเิมนผลการปฏิบัติงาน

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 103 ปัจฉิมนิเทศ

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 104 ประเมินผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 101 อบรมห้องเรียนคุณภาพ

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 102 เข้ารับทุนเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์พี่ทหารสานฝัน

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 100 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 99 ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบไฮบริดจ์

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 9ึ7 วันครู 2566

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 9ุ6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

Read More »

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 94 พิธีทำบุญตักบาตรบุญประทายข้าวเปลือก

Read More »