กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนโพนพิทยาคม

นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ม.5 ม.6

นางสาวนุชิดา  ทวีโคตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม. 4