Home / บุคลากรตามกลุ่มสาระวิชา / กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ

   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาง ลำไพ    โชคศรี
ตำแหน่ง : ครู  (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.สกลนคร
โรงเรียน : โพนพิทยาคม

  ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย บุญทอม    งิ้วก่าน
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.สกลนคร
โรงเรียน : โพนพิทยาคม

   ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาว สะคราญนิตย์    นามละคร
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพม.สกลนคร
โรงเรียน : โพนพิทยาคม

About admin

Check Also

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางมะลิวัลย์   ...