อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนโพนพิทยาคม

1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ํายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทรศักราช 2560
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ํางๆ  รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกํารบริหํารจัดการศึกษา
6. ก ํากับ ติดตําม ประเมินผลงานตาม  แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา
ความดีความชอบ  การพัฒนา  และกํารดำเนินงานทํางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานงาน การระดมทรัพยํากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตํามระเบียบที่กระทรวงศึกษําธิกําร กำหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งการรายงาน ผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐําน
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้ํางควํามสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ  ในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้ําที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน   หรือตํามที่ได้รับมอบหมาย  และตามที่กฎหมายกำหนดให้