กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิิตศาสตร์
สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.1 ม.6 

นายบัญชา  ชินโณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 ม.6 

นางมัณฑณา    อินธิแสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.2 ม.5 

นางสาวนิศาชล    ปุ่งคำน้อย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.2 ม.3