Home / ITA ONLINE / o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อย่างน้อยประกอบด้วย
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– การพัฒนาบุคลากร
– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Check Also

ติดต่อเรา ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่ ...