กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา
     – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการปกครอง
     – พระราชบัญญัติติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
     – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
     – พระราชชัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

     -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542

     -พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ.2545
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่4-พ.ศ.2562

     -พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-แก้ไขเพิิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562-ฉบับสมบูรณ์

.-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-แก้ไข-พ.ศ.2562