กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา
1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545

2.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553

2.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๒

3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

3.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

3.2 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553


3.3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

4. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

5. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562