ขอขอบคุณ  ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ผอ.ดร.สมใจ  อุดมศรี  ศน.รัชดาภรณ์  สดใส ที่ม่านได้มา ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการเปิืดภาคเรียนใหม่ โรงเรียนโพนพิทยาคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566