o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน