o26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565