เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล(ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
o  จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)  (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
o จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้  การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256