Home / ITA ONLINE / o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Check Also

ติดต่อเรา ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่ ...