นายโสภณ   อุดรสรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพชกร  โกพลรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน