การสอบถาม ผ่านระบบถามตอบ Q&A โรงเรียนโพนพิทยาคม

– ในเว็ปไซต์หน้าแรก และทุก ๆ หน้าของเว็ปไซต์ มุมล่างขวา จะพบไอคอนระบบถามตอบ
– กดปุ่มไอคอน หรือ คลิ๊ก จากนั้นเลือก รูปแบบแอพลิเคชันที่ท่านต้องการสอบถาม

หรือท่านสามารถ อ่านข้อมูลถามตอบที่สอบถามที่นี่

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   1.  Q  –  การแก้ไขผลการเรียนดำเนินการอย่างไร
A –  1. นักเรียนมายื่นคำร้องที่่กลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคา2
2. นำใบคำร้อง พร้อมใบแจ้งผลการสอบแก้ตัว ไปติดต่อครูผู้สอน ในรายวิชาที่่ มีผลการเรียน 0 ร
3. นักเรียนดำเนินการสออแก้วตัว ทำใบงาน ส่งงาน  ตามครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
4. เมื่อดำเนินการผ่านแล้ว ครผูสอนลงนาม พร้อมเขียนผลการสอบแก้ตัว ให้นักเรียน
5. นัักเรียนนำใบแจ้งผลการสอบแก้ตัว ส่งที่กลุ่มบริหารงานวิิชาการ (กล่องแดง)

    2.  Q  –  จบการศึกษาแล้ว แต่ทำเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหาย ต้องดำเนินการอย่างไร
    A –    1. แจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน  ว่าเอกสารการสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนโพนพิทยาคม สูญหาย
2. ถ่ายภาพ ขนาด 1.5 นิ้ว เสื้อเชิ้ตสีขาว นำภาพถ่ายจำนวน  2  แผ่น มาติดต่อที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. เขียนใบคำร้องขอเอกสาร หลักฐานการรสำเร็จการศึกษา พร้อมแนบใบแจ้งความ พร้อมภาพถ่าย 2 แผ่น ติดต่อ นายทะเบียน
4. นายทะเบียนทำเอกสารให้ใหม่ รอประมาณ 1 – 3 วัน
    3.  Q  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางใด
นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่  gpappk.thaiddns.com/pp1

กลุ่มบริหารงานบุคคล

    1) Q – ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน
A – 1) คุณครูที่ ลาไม่เกิน 6 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้ว ไม่เกิน 23 วัน และ มาสายไม่เกิน 8 ครั้ง สามารถเลื่อนเงินเดือนได้
2) คุณครูที่ ลาเกิน 6 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน และ มาสายไม่เกิน 8 ครั้ง และ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
2) Q -ครูบรรจุใหม่ทำงานกี่ปีถึงย้ายได้
A – ก.ค.ศ. ไฟเขียวเกณฑ์การย้ายครูใหม่ ไม่ต้องรอครบ 4 ปี ลดเวลาขอย้ายครูเหลือ 2 ปี พร้อมยื่นเรื่องได้ 2 ครั้งต่อปี… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1294890/

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

      1.  Q  –  ทางโรงเรียนมีระบบรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์ ได้หรือไม่
            A –   ทางโรงเรียนมีระบบรับส่ง หนังสือราชการผ่านระบบ EMSS ของ  สพม.สกลนคร 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

      1.  Q  –  การขอใบรับรองความพฤตินักเรียน
            A –  นักเรียนต้องมีคะแนน ความดีสะสม หากมีคะแนนติดลบ ให้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อขอรับใบรับรองความประพฤติ

2. Q นักเรียนมาถึงโรงเรียนตอนเช้า สามารถเช็คชื่อผ่านระบบสแกนบัตรได้หรือไม่
A. นักเรียนสามารถนำบัตรนักเรียน สแกนบัตร ผ่านเครื่องอ่านบัตรห้องกิจการนักเรียน ระบบจะเช็คชื่อนักเรียนมาเรียน อันโนมัติ

3.  Q โรงเรียนมีระบบรายงานการมาเรียน การขาดเรียน รายวันแบบ เรียลไทม์ หรือไม่
A  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ครูประจำชั้น เช็คการมาเรียนในช่วงเข้าแถว เมื่อส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ จะแสดงข้อมูลสถิติการมาเรียน ผ่านระบบ Line กลุ่ม นักเรียน แสดขาวชาวโพนพิทยาคม

หรือสอบถามที่ หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนโพนพิทยาคม
042-170-446