Home / ITA ONLINE / O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Check Also

ติดต่อเรา ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่ ...