ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

หรือที่ E-Mail  phonpith@gmail.com   โทรศัพท์ โทรสาร หมายเลข 042-170-446
ในวันและเวลาราชการ