Home / บุคลากรอื่นในสถานศึกษา / ช่างปูน 4/ลูกจ้างชั่วคราว

ช่างปูน 4/ลูกจ้างชั่วคราว

นายอุทัย   บุตะลา
ช่างปูน 4


นายชนิน  คีมยะราช
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

About admin

Check Also

ครูธุรการโรงเรียน

นางสาวนัดดาวรรณ ...