Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินผล

กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินผล

นายโสภณ  อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพชกร  โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา ให้นักเรียนที่ไม่ผ่านการวัดผลประเมินผลการเรียน ที่มีผลการเรียน 0 ร ตกค้าง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษา การทาสีท่อปลูกต้นไม้ ทาสีโต๊ะเหล็ก เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ และมีความสวยงาม จากนั้นนักเรียนได้รับการแก้ไขผลการเรียน 0 ร สะสม ตามนโยบาย การแก้ไขปัญหา จาก สพม สกลนคร   2 กุมภาพันธ์ 2566

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรร ...