ชื่อผู้บริหาร             นายโสภณ  อุดรสรรพ์
ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
วิทยฐานะ                ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด     สาขาบริหารการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
 ข้อมูลการติดต่อ       0818731029

ชื่อรองผู้อำนวยการ            นายพชกร  โกพลรัตน์
ตำแหน่ง                                รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
วิทยฐานะ                               รองผู้อำนวยการชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด     สาขาบริหารการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
ที่อยู่ปัจจุบัน            207 ม.1 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

ข้อมูลการติดต่อ        0833532500       Pachakorn
0833532500     komhom261112@gmail.com