Home / ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
จำนวนห้องตามแปลน : 8 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 2
แบบ : 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
จำนวนห้องตามแปลน : 8 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2535
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 3
แบบ : 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
จำนวนห้องตามแปลน : 8 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2537
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 4
แบบ : 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
จำนวนห้องตามแปลน : 8 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 1
แบบ : อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง : พ.ศ. 2545
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 2
แบบ : 102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง : พ.ศ. 2527
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 3
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2542
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 4
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2532
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 5
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2558
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 6
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2550
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 7
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2550
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 8
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2550
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 9
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 10
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2537
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 11
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2545
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักครู ลำดับที่ 1
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2524
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
บ้านพักครู ลำดับที่ 2
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 3
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2527
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 4
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2528
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 5
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2529
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 6
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2537
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักภารโรง ลำดับที่ 1
แบบ : บ้านพักภารโรง/32
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2524
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 2
แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง : พ.ศ. 2530
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 3
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2542
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 4
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2557
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ส้วม ลำดับที่ 5
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2559
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
เรือนเพาะชำ ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2536
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
สนามกีฬา ลำดับที่ 1
แบบ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
สนามกีฬา ลำดับที่ 2
แบบ : สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง : พ.ศ. 2542
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
สนามกีฬา ลำดับที่ 3
แบบ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง : พ.ศ. 2543
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 1
แบบ : ฝ.33
สร้าง : พ.ศ. 2525
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 2
แบบ : ฝ.33
สร้าง : พ.ศ. 2535
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 3
แบบ : หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง : พ.ศ. 2532
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 4
แบบ : ฝ.30
สร้าง : พ.ศ. 2527
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
รั้ว ลำดับที่ 1
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2536
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
รั้ว ลำดับที่ 2
แบบ : รั้วลวดหนาม
สร้าง : พ.ศ. 2527
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
รั้ว ลำดับที่ 3
แบบ : รั้วลวดหนาม
สร้าง : พ.ศ. 2528
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
รั้ว ลำดับที่ 4
แบบ : รั้วคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2528
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 1
แบบ : ถนนคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 2
แบบ : ถนนคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2542
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 3
แบบ : ถนนลูกรัง
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 4
แบบ : ถนนลูกรัง
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 5
แบบ : ถนนลูกรัง
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 6
แบบ : ถนนลูกรัง
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน :

ทรุดโทรม
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 7
แบบ : ถนนคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน : ดี
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 8
แบบ : ถนนคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2563
สภาพปัจจุบัน : ดี
ถนน/รางระบายน้ำ ลำดับที่ 9
แบบ : ถนนคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2562
สภาพปัจจุบัน : ดี

About admin

Check Also

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

O1 : โครงสร้างห ...