Home / ข้อมูลพื้นฐาน / ผลการทดสอบ O-NET

ผลการทดสอบ O-NET

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 6

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 6

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อผู้บ ...