Home / ข้อมูลพื้นฐาน / ผลการทดสอบ O-NET

ผลการทดสอบ O-NET

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 6

 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา : โพนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 6

About admin

Check Also

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

O1 : โครงสร้างห ...