Home / ข้อมูลพื้นฐาน / ตราสัญลักษณ์และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

หลวงพ่อพระองค์แสน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540675
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  540675
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอ้อมแก้ว เลขที่ 79
ตำบล :
  บ้านโพน
อำเภอ :
  โพนนาแก้ว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47230
โทรศัพท์ :
  042170446
โทรสาร :
  042170446
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
 phonpith@gmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  พระธาตุนารายณ์เจงเวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านโพน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  7 กม.

 

Check Also

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อผู้บ ...