Home / บุคลากรตามกลุ่มสาระวิชา

บุคลากรตามกลุ่มสาระวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางมะลิวัลย์   อินธิแสง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เ ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

    ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นางสาว กนกกร    สุวร ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นาง ลำไพ    โชคศรี ตำ ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นาย จักรกฤช    จันทรว ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นายนรากร  สุทธิอาจ ตำ ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นางสาวนวพร    ชำนาญเว ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นางสาวพนัสดา    มาตรา ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

     ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นาง รุ่งสว่าง ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นางสาว จิณณ์พัชร์    ...

Read More »