Home / บุคลากรตามกลุ่มสาระวิชา

บุคลากรตามกลุ่มสาระวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางมะลิวัลย์   อินธิแสง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เ ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

    ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นางสาว กนกกร    สุวร ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นาง ลำไพ    โชคศรี ตำ ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นาย จักรกฤช    จันทรว ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ-สกุล : นายนรากร  สุทธิอาจ ตำ ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   นางสาวนวพร  ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวพนัสดา ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล ...

Read More »

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนโพนพิทยาคม ...

Read More »